ધ હોલ્સ્ટી મેનીફેસ્ટો

નિબંધ
The Holstee Manifesto

જ્યાંથી આ મેનીફેસ્ટો લેવામાં આવ્યો છે તે બ્લોગ: http://blog.holstee.com/

આ મેનીફેસ્ટોનું ડાઉનલોડ કરીને પ્રિન્ટ કરી શકાય તેવું પોસ્ટર: http://cdn.shopify.com/s/files/1/0031/5352/files/The_Holstee_Manifesto_8.5×11.pdf

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s