ફ્રિમેન્ટલ – કેમેરાની આંખે

ઓસ્ટ્રેલિયા, ફ્રિમેન્ટલ

એક ટીપીકલ શનિવાર

કાપુચિનો સ્ટ્રિપ

મારો પસંદીદા ચોકલેટેરિયા

ઓસ્ટ્રેલિયન એબોરીજીનલ વાજિંત્ર – ડીગરીડૂ

ફ્રિમેન્ટલ માર્કેટ્સ – મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર

બેક્પેકર્સ!

પપેટ હાઉઝ

ઓસ્ટ્રેલિયન સુવેનીર્સ

પક્ષી

2 thoughts on “ફ્રિમેન્ટલ – કેમેરાની આંખે

  1. સી ગલે આટ્લો નજ્દીકથી ફોટો પાડ્વા દિધો અને ચાંચ ના મારી!! કોકેટુઝ તો એમને પણ ટ્ક્કર આપે તેવા હોય છે – તમારા સ્નેપ્ઝ ખરેખર સરસ છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s