પ્રિમા ક્યાં છે?

અત્યારે હું છું – સાન ફ્રાન્સિસ્કો, કેલિફોર્નિયા, યુ.એસ.એ.!

હું જ્યાં જ્યાં જઈશ એ બધી જગ્યાઓ આ ગોળા પર માર્ક-ઓફ થતી રહેશે.

મારાં પગલાં પૃથ્વીનાં ડિજીટલ ગોળા પર જુઓ:

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zOb8E3WKdUPs.kQVtMYhoRO_k

2 thoughts on “પ્રિમા ક્યાં છે?

  1. Thanks for the feedback! I will upload the photos sometime today or tomorrow. :) If you go through the older posts you will see that I usually upload the actual post first and the photos in the next post straight after.

  2. બહુ સરસ આર્ટીકલ છે.પણ સાથે સાથે તેના ફોટા મુક્યાહોત તો સોનામાં સુગંધ આવત અને અમે પણ તે માણી શકત.આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s