ઓસ્ટિન – ૨

ફોટોઝ

ઓસ્ટિનનું આર્ટ, વધુ આર્ટ અને ઘણું બધું આર્ટ! આલ્બમ માટે નીચેનાં ફોટો પર ક્લિક કરો.

IMG_20150906_151225-COLLAGE

One thought on “ઓસ્ટિન – ૨

  1. ભલે પધાર્યા :) . . . .

    બધું અજાણ્યું અને અવનવું જોતા જોતા અચાનક કૈક આપણું જડી જાય તો કેવું મન મ્હોરી ઉઠે !!! સામાન્ય લાગતા આ શબ્દો ખરેખર પોતીકા લાગે .

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.