ચાઈના ટાઉન, ટેલિગ્રાફ હિલ અને યુનિયન સ્ક્વેર

ફોટોઝ, સાન ફ્રાન્સિસ્કો

સાન ફ્રાન્સિસ્કો મારી કલમ કરતાં મારાં કેમેરાને વધુ ગમે તેવું શહેર છે. અહીંની ઢગલાબંધ જગ્યાઓની મુલાકાતોમાં કહેવાનું તો ખાસ બહુ છે નહીં પણ ઘણી બધી જગ્યાઓનાં ગણ્યાં ગણાય નહીં તેટલાં ફોટોઝ જરૂર છે, એટલે આવતી અમુક પોસ્ટ્સ ફોટોઝ જ ફોટોઝ હશે, આલ્બમ માટે નીચે ક્લિક કરો!

image (3)